Pályázat a szakmai gyakorlatukat végző önköltséges hallgatóknak

0
1869

Egyetemünk pályázatot hirdet a szakmai félévüket végző önköltséges hallgatók részére, önköltségi díjuk szociális alapú csökkentésére.

Erre a pályázatra azok jelentkezhetnek, akik aktív jogviszonnyal rendelkeznek, illetve szakmai félévüket töltik.

A pályázatot a Modulo-n keresztül tudjátok beadni. Először a szociális helyzetfelmérőt kell kitöltenetek, ennek az értékelése a Hallgató Követelményrendszer IV/1 melléklet alapján történik (131.oldal), ehhez információt ebben a cikkben találtok:
A helyzetfelmérőt követően a „Szakmai gyakorlatos félév önköltséges csökkentési kérelem” űrlapot kell benyújtani.

Beadási határidő: 2018. október. 19. 23:59

FONTOS!
Hiánypótlásra nincs lehetőség!
Az önköltség díját október. 20-ig be kell fizetni! A mérséklés azon önköltségi díjra vonatkozik, amely a hallgatói szerződésben szerepel (kreditarányos önköltségi díj esetén a képzési szerződés módosításával meghatározott önköltségi díj).

Az elnyerhető támogatás legfeljebb az önköltségi díj 50%-a lehet!

A szociális helyzetfelmérővel és a csatolandó dokumentumokkal kapcsolatos kérdésekkel forduljatok bártan a Diákjóléti Bizottsághoz:

1054 Budapest, Alkotmány u. 9-11. I.em 108/A;

E-mail: kvik.djb@gmail.com; Telefon: + 36 1 374 6245

Csatolandó dokumentumok listája:

 • 25 000 forint alatti egy főre jutó jövedelem esetén, amennyiben nem hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű, vagy nem részesül gyermekvédelmi kedvezményben/támogatásban a hallgató, környezettanulmány szükséges.
 • 3 hónapnál nem régebbi eredeti önkormányzat/járási hivatal által kiállított igazolás szükséges az egy lakcímre bejelentettektől. Amennyiben az igazoláson nem szerepelnek tételesen a bejelentett személyek nevei, a családtagok lakcímkártyáinak másolata is szükséges.

o   Amennyiben az önkormányzati igazoláson bejelentettként szerepel olyan lakó, aki nem él a valóságban velük egy háztartásban, közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges.

o   Amennyiben bármely családtag külföldön tartózkodik, és a pályázó szociális helyzetére nincs hatással, szintén közjegyző előtt a pályázó által tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges.

 • Az önkormányzati igazoláson szereplő minden16 éven felüli családtagról (a pályázóról és a 16 év feletti eltartottakról is) eredeti NAV jövedelemigazolás az igénylést megelőző utolsó lezárt adóévről.

o   Vállalkozó és őstermelő esetén, ha a havi bevétel nem érte el a nettó minimálbér összegét, úgy a mindenkori nettó minimálbérrel kell számolni.

o   Alkalmazott esetén az NAV jövedelemigazolás mellé a pályázat beadását megelőző 3 havi nettó átlagjövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges.

o   Amennyiben jövedelme változott a NAV jövedelemigazoláshoz képest, az előző év nettó jövedelméről kiállított eredeti kereseti kimutatás is szükséges, illetve a munkáltató által kiállított igazolás a változás kezdetéről és a változás okáról.

 • Az önkormányzati igazoláson szereplő tanulói jogviszonnyal még nem rendelkező egy háztartásban élő személyről születési anyakönyvi kivonat, minden nappali munkarendű tanulói jogviszonnyal rendelkező testvérről eredeti tanulói jogviszony igazolás, felsőoktatásban tanulókról eredeti, az adott félévre vonatkozó nappali munkarendű aktív hallgatói jogviszony igazolása szükséges.
 • Családi pótlékra jogosult családtag esetén a megyei kormányhivatal által kiadott igazolás fénymásolata szükséges az aktuális évről vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat.
 • Munkanélküli családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé szükséges 2 hónapnál nem régebbi eredeti, a Munkaügyi Központ vagy az önkormányzat által kiadott igazolás a regisztrált/nem regisztrált munkanélküliségről, valamint az álláskeresési járadék összegéről. Amennyiben a családtag álláskeresési járadékra már nem jogosult, akkor szükséges eredeti önkormányzat/járási hivatal által kiállított igazolás a szociális ellátás havi összegéről, vagy arról, hogy igénylés nem történt.
 • Nyugdíjas családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé a nyugdíjas igazolvány (nyugdíjas törzslap) és egy 3 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény másolata, vagy az ellátás folyósításáról a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás vagy a 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat szükséges;
 • Rokkantnyugdíjas családtag esetén az eredeti NAV jövedelemigazolás mellé a megyei kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kiállított, a rokkantságot megállapító határozat másolata és a rokkantsági/rehabilitációs járadék összegének igazolása (nyugdíjas törzslap és kifizetési szelvény, vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás.).
 • Őstermelő családtag esetén a NAV jövedelem igazolás mellé szükséges a legutóbbi   őstermelői   igazolvány és az értékesítési betétlapok fénymásolata aláírással hitelesítve, valamint az ebből származó jövedelem 1 hónapra eső kimutatása könyvelő által hitelesítve.
 • A hallgató lakcímkártyájának fénymásolata.
 • Valamely szülő elhalálozása esetén halotti anyakönyvi kivonat fénymásolata.
 • Pályázó és testvérei árvaellátásáról szóló törzslap, illetve annak összegét igazoló 3hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény vagy 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat másolata, vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított, az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás, vagy árvaellátás megszűntetéséről szóló határozat fénymásolata.
 • Özvegy özvegyi járadékáról szóló törzslap, illetve annak összegét igazoló 3 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény/bankszámlakivonat vagy a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiállított az aktuális évre vonatkozó éves kimutatás, vagy az özvegyi járadék megszüntetéséről szóló határozat fénymásolata.
 • Gyermekgondozási segély (GYES), gyermekgondozási díj (GYED), gyermeknevelési támogatás (GYET) folyósításának igazolása, az azt megállapító határozat másolati példányával vagy az átutalást igazoló bizonylattal.
 • Települési vagy járási szociális ellátás esetén (pl. foglalkoztatást helyettesítő járadék, ápolási díj, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás (EGYT)) esetén az ellátásról szóló határozat, mely a pontos összeget is tartalmazza, illetve 2 hónapnál nem régebbi kifizetési szelvény/bankszámlakivonat.
 • Önfenntartó hallgató esetén csak azokat a dokumentumokat szükséges csatolni, amelyek a hallgatóra vonatkoznak, az alábbi fenti dokumentumok kötelezőek:

o   2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya,

o   előző 3 havi jövedelem igazolása kimutatással (kivéve: egyetemi juttatások),

o   Albérleti szerződés másolata vagy igazolás a kollégiumi tartózkodásról vagy önálló ingatlanfenntartás igazolása 2 utolsó havi, hallgató nevére szóló közüzemi számlával:

 • hallgató eredeti NAV igazolása az előző adóévről,
 • hallgató lakcímkártyájának másolata.

o   Ezen túlmenően minden további dokumentumot szükséges csatolni, melyre a hallgató pontot kaphat,

o   önfenntartó hallgató esetén a távolság meghatározásakor azt a helyet kell venni, ahol életvitelszerűen tartózkodik.

 • Szülők válása esetén bírósági végzés fénymásolata, és a gyermektartás összegéről szóló okirat fénymásolata. Amennyiben a gyermektartás összege eltér a végzésen szereplő összegtől, akkor az eltérésről közjegyző előtt tett nyilatkozat eredeti példánya szükséges.
 • Egyedülálló szülő esetén 2 hónapnál nem régebbi közjegyző előtt tett eredeti nyilatkozat szükséges arról, hogy a különélő szülő havonta mekkora összeggel járul hozzá a gyermeke(i) megélhetéséhez, valamint a külön élő szülő eredeti NAV jövedelemigazolása és alkalmazott esetén 3 havi kereseti kimutatása is szükséges.
 • Hallgató a szüleitől való külön élése esetén 3 hónapnál nem régebbi, közjegyző előtt tett nyilatkozat szükséges arról, hogy szülei havonta mekkora összeggel járulnak hozzá a megélhetéséhez, valamint a szülők eredeti NAV jövedelemigazolása és alkalmazott esetén 3 havi kereseti kimutatása is szükséges.

Nem kötelezően csatolandó dokumentumok:

 • 2 hónapnál nem régebbi 2db különböző közüzemi (víz, gáz, villany) számla fénymásolata.
 • Ha a hallgató hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetű, ennek igazolása.
 • A hallgató, vagy valamely családtag fogyatékosságáról szóló, szakorvos/megyei kormányhivatal rehabilitációs szerve/Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal (NRSZH) által kiállított igazolás fénymásolata. Az igazoláson szerepelnie kell, hogy a fogyatékosság várhatóan meddig áll fenn, ennek hiányában 3 évig érvényes.
 • Az igazoláson szerepelnie kell, hogy a fogyatékosság várhatóan meddig áll fenn, ennek hiányában az igazolás 3 évig érvényes. Tartósan beteg hallgató vagy családtag (közös háztartásban élők), esetén 3 évnél nem régebbi tételes orvosi igazolás vagy kórházi zárójelentés szükséges, valamint 3 hónapnál nem régebbi gyógyszertári igazolás a havi szinten felmerülő állandó, közgyógyellátás összegével csökkentett gyógyszerköltségről.
 • A képzés helye és az állandó lakóhely közötti távolság meghatározására alkalmas dokumentum (pl. menetjegy. távolsági igazolás).
 • Minden egyéb, a kérelmező szociális helyzetét nehezítő körülményről az illetékes hatóság által kiállított eredeti hivatalos igazolás szükséges.

Alapvető dokumentumok listája:

 • A Hallgató 2017-es NAV Jövedelemigazolása
 • Távolsági igazolás az állandó lakhely és Budapest között
 • Önkormányzati igazolás, amelyen szerepelnek az egy háztartásban élők, valamint a lakcím
 • Kereső szülő(k), családtag(ok), testvér(ek) 2017-es NAV Jövedelemigazolása, valamint kereseti kimutatása (a pályázást megelőző 3 hónapról, jelen esetben június-augusztus)
 • Testvérek utána kapott Családipótlékról dokumentum (Bankszámlakivonat amely tartalmazza az átutalásokat és ezen szerepeljen a CSP vagy a hivatalos dokumentum.)
 • Iskoláskorú testvér esetén szükséges a jogviszonyigazolás, hogy beiratkozott a 2018/2019-es tanévre (ha betöltötte a 16. életévét akkor 2017-es NAV Jövedelemigazolás is kell!)
 • Vállalkozó szülő(k), családtag(ok), testvér(ek) esetén elegendő csak a 2017-es NAV Jövedelemigazolás
 • Nyugdíjas családtag/eltartó esetén szükséges: a nyugdíjigazolvány, NAV Jövedelemigazolás a 2017-es adóévről, valamint a nyugdíjfolyósító által kiállított dokumentum a nyugdíj összegéről
 • Gyógyszerköltség igazolása: Szakorvos által kiállított papír a gyógyszerekről és azok árairól.
 • Fogyatékos hallgató/családtag esetén: A fogyatékosságot megállapító hivatalos szakorvosi vélemény, amelyen szerepel a BNO-kód.
 • Elvált szülő/egyedülálló szülő esetén:
  • Elvált szülőnél: Válási papírok (Ha nem tartalmazza a válási papír a gyerektartás összegét akkor arról egy hivatalos közjegyző által hitelesített nyilatkozat kell.)
  • Egyedülálló szülő esetén: Elegendő egy közjegyző által hitelesített nyilatkozat amely arról szól, hogy az adott szülő egyedül neveli a hallgatót és, hogy a párjától/másik féltől semmilyen anyagi támogatásban/részesül anyagi támogatásban (összeggel feltüntetve).
 • Árva/Félárva hallgató esetén: Szükséges az elhalálozott szülő halotti anyakönyvi kivonata, valamint az árvasági ellátás összegéről (Bankszámlakivonat/Nyugdíjfolyósító által kiállított dokumentum, valamint ha kap akkor másik fél özvegyi nyugdíjáról szóló dokumentum (Bankszámlakivonat/Nyugdíjfolyósító által kiállított dokumentum)

 

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here