Budapest Főváros Önkormányzata BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM keretében pályázatot hirdet

A BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM célja:

 

  • A pályázatot elnyerő felsőoktatási képzésben résztvevő ösztöndíjasok betekintést nyerjenek a Fővárosi Önkormányzat tevékenységébe, megismerjék a helyi közigazgatás rendszerét;
  • A diplomamunka megírásához biztosított szakmai anyagok, kutatási és konzultációs lehetőségekkel járuljon hozzá a felsőoktatásban megszerzett elméleti tudás gyakorlatban történő alkalmazásához.

 

A PROGRAM jellemzői, feltételei:

      1.    A Program időtartama: legfeljebb 10 hónap.

      2.    A Program kezdési időpontja: 2018. szeptember, keresztféléves képzés esetén 2019. február.

      3.    A Program résztvevője lehet (legfeljebb 10 fő), az a

–     a magyar állampolgárságú,

–     a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, vagy

–     a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó bevándorolt, illetve letelepedett jogállású, vagy tartózkodási engedéllyel rendelkező külföldi állampolgárságú, büntetlen előéletű, cselekvőképes, felsőfokú tanulmányait folytató, nappali tagozatos, a Program kezdési időpontjában alap- v. mesterképzés utolsó tanulmányi évét megkezdő hallgató, aki:

a)  valamely fővárosi székhelyen vagy telephelyen működő felsőoktatási intézménnyel hallgatói jogviszonyban áll;

b) a jelentkezést megelőző két lezárt tanulmányi félévben legalább 4,00-4,00 súlyozott tanulmányi átlaggal rendelkezik;

c)  a diploma megszerzéséhez szükséges szakdolgozatát a főpolgármester által jóváhagyott átfogó témaköröknek megfelelő tárgyból írja;

d) angol, német vagy francia legalább középfokú, államilag elismert nyelvvizsgával rendelkezik;

e)  a diploma megszerzésének évében 30. életévét nem tölti be.

      4.       Az ösztöndíj mértéke: bruttó 50.000,-Ft/hó/fő

 

Jelentkezési határidő: 2018. április 13.

 

Elbírálás határideje: 2018. június 29.

 

A pályázati határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. A formailag nem megfelelő pályázatok az érdemi elbírálásból kizárásra kerülnek.

A pályázatok véleményezés céljából megküldésre kerülnek a Főpolgármesteri Hivatal szakmailag illetékes szervezeti egységei részére, melyeknek szakmai egyet nem értése esetén a pályázat az elbírálás további szakaszaiban nem vehet részt.

Az érvényes pályázatot benyújtó jelentkezőket 4 tagú bizottság hallgatja meg. E 4 tagú bizottság a meghallgatásokat követően javaslatot tesz az ösztöndíjak adományozására az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága felé.

Az ösztöndíjak odaítéléséről a Fővárosi Közgyűlés dönt az Emberi Erőforrások és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságának javaslata alapján.

A Fővárosi Közgyűlés fenntartja azt a jogot, hogy a pályázatban feltüntetett adatokat ellenőrizze. Amennyiben az ellenőrzés során kiderül, hogy a pályázó valótlan adatokat állított és az alapján jutott ösztöndíjhoz, a kiutalt összeget vissza kell fizetnie.

A Fővárosi Közgyűlés döntése ellen jogorvoslati lehetőségnek nincs helye. A pályázó Budapest Főváros Önkormányzatánál kifogást nyújthat be, ha a pályázati eljárásra, az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó döntés meghozatalára, az ösztöndíj-megállapodás megkötésére, az ösztöndíj folyósítására vagy visszakövetelésére vonatkozó eljárás véleménye szerint jogsértő vagy a jelen pályázati felhívásban foglaltakkal ellentétes. A kifogás benyújtására a kifogásolt intézkedésről vagy mulasztásról szóló döntés kézbesítésétől számított 10 napon belül, egy alkalommal, az indokok megjelölésével, írásban van lehetőség. A kifogásban meg kell jelölni azokat az indokokat – a megsértett jogszabályban vagy felhívásban foglalt rendelkezést –, melyekre tekintettel a kifogást emelő kéri a döntés felülvizsgálatát. Indoklás, pontos hivatkozás hiányában a kifogás érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerül. A kifogás elbírálása során kizárólag a kifogásban vitatottak kivizsgálására kerül sor. A kifogás a beérkezéstől számított 30 napon belül kerül elbírálásra.

 

Jelentkezés módja:

Budapest Főváros Főpolgármesteri Hivatal Humán Erőforrás Menedzsment Főosztályának címezve, lezárt borítékban

–          személyesen (1052 Budapest, Városház u. 9-11., III. emelet 441-es szoba) vagy

–          megbízott útján (H-CS 8.00-16.30 óra között, P 8.00-14.00 óra között).

A borítékra kérjük ráírni: „BUDAPEST ÖSZTÖNDÍJ PROGRAM”.

A pályázati anyagot két eredeti példányban kérjük beadni (az egyik példányt kérjük nem összetűzni).

 

Kapcsolattartó: Szőke Brigitta (e-mail: szokeb@budapest.hu, telefon: 1/327-1579)

 

A szakdolgozati témák, a pályázati adatlap, valamint a Budapest Ösztöndíj Program részletes szabályait tartalmazó 44/2008. (IX.10.) Főv. Kgy. rendelet megtalálható a www.budapest.hu oldalon.

HOZZÁSZÓLOK A CIKKHEZ

Please enter your comment!
Please enter your name here